กิจกรรมที่ผ่านมา


STORY OF D NEW MEDIA (ดีนิวมีเดีย)

เกิดขึ้นจากความตั้งใจของกลุ่มคนที่จะผลิตสื่อดิจิทัลให้มีคุณภาพและสร้างสรรค์ โดยมุ่งเน้นสื่อที่เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขในทุกช่วงวัย และเป็นกำลังใจให้ทุกคนได้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นใจในทุกวัน ชมรมสื่อดีดิจิทัล

D new media is conceived by a group of people who intends to create the new effects and creative digital media. The media aim to express happy living for every age and to encourage everyone to keep going confidentially.

D New Media : 5D

D New Blog

รู้จักกัญ